Télécharger | Ethernet. Biblia administratora | ePub/PDF

Download Ethernet. Biblia administratora
<h3><strong>Kompendium wiedzy o sieciach Ethernet! Biblia administratora sieci Ethernet!</strong></h3>Standard Ethernet powsta? w 1976 roku w o?rodku badawczym firmy Xerox. Wykorzystywany do budowy sieci lokalnych, znajduje zastosowanie praktycznie w ka?dym miejscu. Sieci Ethernet spotkasz zarówno w mieszkaniach czy domach, jak i w biurach czy centrach danych. W zale?no?ci od bud?etu, jakim dysponujesz, mo?esz zbudowa? sie? dostosowan? do w?asnych potrzeb. Nowoczesne sieci Ethernet pozwalaj? na niezawodne przesy?anie danych z ogromnymi pr?dko?ciami.<br /><br />W Twoje r?ce oddajemy bibli? wiedzy o sieciach Ethernet, która odpowie na wszystkie nurtuj?ce Ci? pytania oraz zaprezentuje nowoczesne techniki wykorzystania tych sieci. Przekonasz si?, jak wygl?da proces automatycznej negocjacji oraz jak zasila? urz?dzenia za pomoc? Ethernetu. W kolejnych rozdzia?ach znajdziesz charakterystyczne elementy popularnych sieci 10, 100 i 1000 Mb/s oraz niezwykle wydajnych sieci o pr?dko?ci dochodz?cej do 400 Gb/s. Trzecia cz??? tej ksi??ki zosta?a po?wi?cona budowie systemu Ethernet. Poznasz tu systemy okablowania strukturalnego, dost?pne kable, z??cza oraz prze??czniki. Ksi??ka ta jest obowi?zkow? pozycj? na pó?ce ka?dego administratora, który chce pozna? swoj? sie? od podszewki.<br /><br />Dzi?ki tej ksi??ce:<ul> <li>poznasz histori? standardu Ethernet</li> <li>zrozumiesz zasad? jego dzia?ania</li> <li>zobaczysz, jaki potencja? kryj? sieci Ethernet</li> <li>nauczysz si? projektowa? wydajne rozwi?zania</li> <li>poznasz tajniki dzia?ania Twojej sieci</li></ul><strong>Charles Spurgeon</strong> jest starszy architektem technologii na Uniwersytecie Stanu Texas w Austin, gdzie pracuje z systemem sieci kampusu obs?uguj?cej ponad 70 000 u?ytkowników w 200 budynkach. Pomaga? budowa? prototyp routerów ethernetowych, które sta?y si? podstaw? dla technologii urz?dze? produkowanych przez Cisco Systems.<br /><br /><strong>Joann Zimmerman </strong>jest in?ynierem oprogramowania. Jest twórczyni? i autork? dokumentacji kompilatorów, narz?dzi wytwarzania oprogramowania i oprogramowania do monitorowania sieci. Bra?a równie? udzia? w tworzeniu procesu zarz?dzania konfiguracj? i kompilacj? w kilku firmach.
Title:Ethernet. Biblia administratora | ePub | Kindle books
Author:
Format:eBook PDF / e-Pub / Kindle / Audible
Release:
Size:9.99 MiB
  • Download and Read Online Un'amicizia
  • Download and Read Online Il profumo segreto della lavanda
  • Download and Read Online Un bello scherzo
  • Download and Read Online Padre ricco padre povero
  • Download and Read Online Io e te
  • Download and Read Online Figlia della cenere
  • Download and Read Online Costanza e buoni propositi
  • Download and Read Online Dimmi di Smettere
  • Download and Read Online Tokyo a mezzanotte
  • Download and Read Online Questo pazzo pazzo amore